Portal internetowy kulturalne.lacko.pl stworzony został dzięki otrzymanemu przez Gminę Łącko dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej”.

Ogólnym celem projektu jest stworzenie trwałego i nowoczesnego Centrum Kultury w Łącku jako instytucji, która poprzez swoje działania będzie istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, jak i całego subregionu nowosądeckiego. Cel ten będzie realizowany poprzez wprowadzenie nowej jakości usług w zakresie kultury oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych i lokalnych produktów kulturalnych i artystycznych poprzez zaangażowanie nowoczesnych technik przekazu, co ma doprowadzić do wykreowania wizerunku Gminy Łącko jako gminy o dużym potencjale kulturalnym, która w aktywny sposób pielęgnuje, chroni i promuje unikatowe walory kulturowe.

Stworzenie oraz funkcjonowanie portalu przyczyni się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego ,,Górali Łąckich” poprzez upowszechnianie kultury ludowej, w tym digitalizację zasobów muzycznych Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto oraz Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”.